Skip to content

Archive:

Mobile legends


Cách chơi & lên đồ Odette Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Odette Mobile Legends: “Build trang bị cho Odette đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Odette + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 92 Tấn Công 42 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Harley Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Harley Mobile Legends: “Build trang bị cho Harley đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Harley + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 75 Tấn Công 65 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Vexana Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Vexana Mobile Legends: “Build trang bị cho Vexana đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Vexana + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 94 Tấn Công 54 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Aurora Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Aurora Mobile Legends: “Build trang bị cho Aurora đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Aurora + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 90 Tấn Công 45 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Nana Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Nana Mobile Legends: “Build trang bị cho Nana đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Nana + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 80 Tấn Công 50 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Alice Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Alice Mobile Legends: “Build trang bị cho Alice đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Alice + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 75 Tấn Công 49 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Hằng Nga Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Hằng Nga Mobile Legends: “Build trang bị cho Hằng Nga đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Hằng Nga + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 92 Tấn […]

Cách chơi & lên đồ Lunox Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Lunox Mobile Legends: “Build trang bị cho Lunox đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Lunox + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 78 Tấn Công 40 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Layla Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Layla Mobile Legends: “Build trang bị cho Layla đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Layla + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 62 Tấn Công 95 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Bruno Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Bruno Mobile Legends: “Build trang bị cho Bruno đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Bruno + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 68 Tấn Công 90 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Miya Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Miya Mobile Legends: “Build trang bị cho Miya đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Miya + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 62 Tấn Công 95 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Hanabi Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Hanabi Mobile Legends: “Build trang bị cho Hanabi đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Hanabi + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 52 Tấn Công 90 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Moskov Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Moskov Mobile Legends: “Build trang bị cho Moskov đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Moskov + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 42 Tấn Công 95 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Yi Sun-shin Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Yi Sun-shin Mobile Legends: “Build trang bị cho Yi Sun-shin đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Yi Sun-shin + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 75 Tấn […]

Cách chơi & lên đồ Lesley Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Lesley Mobile Legends: “Build trang bị cho Lesley đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Lesley + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 49 Tấn Công 80 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Irithel Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Irithel Mobile Legends: “Build trang bị cho Irithel đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Irithel + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 44 Tấn Công 80 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Karrie Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Karrie Mobile Legends: “Build trang bị cho Karrie đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Karrie + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 46 Tấn Công 88 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Roger Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Roger Mobile Legends: “Build trang bị cho Roger đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Roger + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 59 Tấn Công 68 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Clint Xạ Thủ/ Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Clint Mobile Legends: “Build trang bị cho Clint đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Clint + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 59 Tấn Công 86 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Claude Xạ Thủ/Rừng Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Claude Mobile Legends: “Build trang bị cho Claude đi Rừng và Xạ Thủ hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Claude + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 46 Tấn Công 88 Chống […]