Skip to content

Archive:

Mobile legends


Cách chơi & lên đồ Lylia Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Lylia Mobile Legends: “Build trang bị cho Lylia đi đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Lylia (Cô phù thủy nhỏ) + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển 245 Kháng phép […]

Cách chơi & lên đồ Harith Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Harith Mobile Legends: “Build trang bị cho Harith đi đường giữa hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Harith (Kẻ du hành thời gian) + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đường giữa + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển 240 Kháng […]

Cách chơi & lên đồ Esmeralda Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Esmeralda Mobile Legends: “Build trang bị cho Esmeralda đi đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Esmeralda (Nhà chiêm tinh) + Vai Trò: Pháp sư/Đỡ đòn + Vị trí: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển 240 Kháng phép […]

Cách chơi & lên đồ Vale Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Vale Mobile Legends: “Build trang bị cho Vale đi cánh và đảo đường hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Vale (Phong kiếm ma thuật sư) + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển […]

Cách chơi & lên đồ Faramis Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Faramis Mobile Legends: “Build trang bị cho Faramis đi cánh và đảo đường hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Faramis (Nhà giả kim) + Vai Trò: Hỗ trợ/Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đảo đường + Chỉ Số Chiến Đấu: […]

Cách chơi & lên đồ Cecilion Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Cecilion Mobile Legends: “Build trang bị cho Cecilion đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Cecilion (Bóng Đêm Bao Trùm) + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường giữa + Chỉ Số Chiến Đấu: […]

Cách chơi & lên đồ Granger Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Granger Mobile Legends: “Build trang bị cho Granger đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Granger (Nhạc sĩ tử thần) + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường giữa + Chỉ Số Chiến Đấu: […]

Cách chơi & lên đồ Kimmy Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Kimmy Mobile Legends: “Build trang bị cho Kimmy đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Kimmy (Nữ Hoàng Súng Hơi) + Vai Trò: Xạ thủ/Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường giữa + Chỉ Số Chiến […]

Cách chơi & lên đồ Wanwan Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Wanwan Mobile Legends: “Build trang bị cho Wanwan đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Wanwan (Linh Hổ) + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường giữa + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ […]

Cách chơi & lên đồ Popol & Kupa Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Popol & Kupa Mobile Legends: “Build trang bị cho Popol & Kupa đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Popol & Kupa + Vai Trò: Xạ thủ + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số […]

Cách chơi & lên đồ Hanzo Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Hanzo Mobile Legends: “Build trang bị cho Hanzo đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất – Hạ Gụt, Dồn Sát Thương.” Nắm rõ về chất tướng Hanzo + Vai Trò: Sát thủ + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường rừng + Chỉ Số […]

Cách chơi & lên đồ Silvanna Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Silvanna Mobile Legends: “Build trang bị cho Silvanna đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Silvanna + Vai Trò: Đấu sĩ/Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di […]

Cách chơi & lên đồ Terizla Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Terizla Mobile Legends: “Build trang bị cho Terizla đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Terizla + Vai Trò: Đấu sĩ/Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di […]

Cách chơi & lên đồ Guinevere Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Guinevere Mobile Legends: “Build trang bị cho Guinevere đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Guinevere + Vai Trò: Đấu sĩ/Pháp sư + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di […]

Cách chơi & lên đồ X.Borg Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ X.Borg Mobile Legends: “Build trang bị cho X.Borg đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng X.Borg + Vai Trò: Đấu sĩ + Vị trí: Đánh xa + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển […]

Cách chơi & lên đồ Leomord Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Leomord Mobile Legends: “Build trang bị cho Leomord đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Leomord + Vai Trò: Đấu sĩ + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển […]

Cách chơi & lên đồ Masha Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Masha Mobile Legends: “Build trang bị cho Masha đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Masha + Vai Trò: Đấu sĩ/Đỡ đòn + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di […]

Cách chơi & lên đồ Badang Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Badang Mobile Legends: “Build trang bị cho Badang đi rừng và đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Badang + Vai Trò: Đấu sĩ + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển […]

Cách chơi & lên đồ Minsitthar Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Minsitthar Mobile Legends: “Build trang bị cho Minsitthar đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Minsitthar + Vai Trò: Đấu sĩ + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển 260 Kháng phép […]

Cách chơi & lên đồ Thamuz Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Thamuz Mobile Legends: “Build trang bị cho Thamuz đường cánh hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Thamuz + Vai Trò: Đấu sĩ + Vị trí: Cận chiến + Đề xuất: Đường cánh + Chỉ Số Chiến Đấu: Tốc độ di chuyển 250 Kháng phép […]