Skip to content

Archive:

Mobile legends


Cách chơi & lên đồ Minotaur Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Minotaur Mobile Legends: “Build trang bị cho Minotaur đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Minotaur + Vai Trò: Đỡ đòn + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 53 Tấn Công 64 Chống Chịu 90 Đi […]

Cách chơi & lên đồ Hilda Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Hilda Mobile Legends: “Build trang bị cho Hilda đi Rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Hilda + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 52 Tấn Công 58 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Alpha Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Alpha Mobile Legends: “Build trang bị cho Alpha đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Alpha + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 64 Tấn Công 78 Chống Chịu 72 Đi […]

Cách chơi & lên đồ Balmond Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Balmond Mobile Legends: “Build trang bị cho Balmond đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Balmond + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 40 Tấn Công 68 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Martis Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Martis Mobile Legends: “Build trang bị cho Martis đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Martis + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 59 Tấn Công 82 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Chou Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Chou Mobile Legends: “Build trang bị cho Chou đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Chou + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 52 Tấn Công 82 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Ruby Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Ruby Mobile Legends: “Build trang bị cho Ruby đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Ruby + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 65 Tấn Công 45 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Freya Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Freya Mobile Legends: “Build trang bị cho Freya đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Freya + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 37 Tấn Công 80 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Argus Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Argus Mobile Legends: “Build trang bị cho Argus đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Argus + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 72 Tấn Công 85 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Bane Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Bane Mobile Legends: “Build trang bị cho Bane đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Bane + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 48 Tấn Công 65 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Jawhead Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Jawhead Mobile Legends: “Build trang bị cho Jawhead đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Jawhead + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 64 Tấn Công 78 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Aulrad Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Aulrad Mobile Legends: “Build trang bị cho Aulrad đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Aulrad + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 68 Tấn Công 74 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Ngộ Không Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Ngộ Không Mobile Legends: “Build trang bị cho Ngộ Không đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Ngộ Không + Vai Trò: Đấu Sĩ + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 47 Tấn […]

Cách chơi & lên đồ Cyclops Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Cyclops Mobile Legends: “Build trang bị cho Eudora đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Cyclops + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 90 Tấn Công 45 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Eudora Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Eudora Mobile Legends: “Build trang bị cho Eudora đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Eudora + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 90 Tấn Công 50 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Valir Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Valir Mobile Legends: “Build trang bị cho Valir đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Valir + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 88 Tấn Công 40 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Kagura Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Kagura Mobile Legends: “Build trang bị cho Kagura đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Kagura + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 92 Tấn Công 43 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Pharsa Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Pharsa Mobile Legends: “Build trang bị cho Pharsa đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Pharsa + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 90 Tấn Công 40 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Gord Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Gord Mobile Legends: “Build trang bị cho Gord đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Gord + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 90 Tấn Công 50 Chống […]

Cách chơi & lên đồ Zhask Mobile Legends

NOW!!! Tìm hiểu ngay cách chơi và lên đồ Zhask Mobile Legends: “Build trang bị cho Zhask đi rừng và đi Lane hiệu quả nhất.” Nắm rõ về chất tướng Zhask + Vai Trò: Pháp sư + Vị trí: Cận chiến + Chỉ Số Chiến Đấu: Hiệu Ứng Kỹ Năng 92 Tấn Công 43 Chống […]