Skip to content

Tướng Auto Chess Mobile VNG: Hệ & Tộc

Written by


Trong Auto Chess Mobile mỗi tướng là 1 quân cờ được chia theo các tộc hệ khác nhau. Sức mạnh của mỗi tướng sẽ được tăng lên khi kích hoạt được hiệu quả kết hợp mà các bạn sẽ được tìm hiểu ngay sau đây.

Tộc Human

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Tộc Human phe bạn tấn công địch có 20% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây.
(4): Tộc Human phe bạn tấn công địch có 40% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây.
(6): Tộc Human phe bạn tấn công địch có 60% xác suất khiến tướng địch không thể dùng kỹ năng 4 giây.

Danh sách tướng:

Tộc Feathereds

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

3): Tộc Feathered phe bạn có 20% xác suất né tấn công cận chiến của kẻ địch.
(6): Tộc Feathered phe bạn có 40% xác suất né tấn công của kẻ địch, các tướng khác của phe bạn 25% xác suất né tấn công của kẻ địch.
(9): Tộc Feathered phe bạn có 65% xác suất né tấn công của kẻ địch, các tướng khác của phe bạn 42% xác suất né tấn công của kẻ địch.

Danh sách tướng:

Tộc Demon

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(1): Khi chỉ có 1 tộc Demon trên bàn cờ thì tấn công gây ra cho tướng địch thêm 50% sát thương thuần.

Danh sách tướng:

Tộc Goblin

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(3): Khiến giáp của 1 tướng ngẫu nhiên phe bạn tăng 12, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10.
(6): Giáp tất cả tướng phe bạn tăng 15, sinh lực hồi mỗi giây tăng 10.

Danh sách tướng:

Tộc Beast

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 15%, hiệu lực bao gồm cho cả thú được triệu hồi.
(4): Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 30%, hiệu lực bao gồm cho cả thú được triệu hồi.
(6): Tấn công của tất cả tướng phe bạn tăng 55%, hiệu lực bao gồm cho cả thú được triệu hồi.

Danh sách tướng:

Tộc Caveclan

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Tất cả tướng phe bạn sinh lực tăng 100.
(4): Tất cả tướng phe bạn sinh lực tăng 350.

Danh sách tướng:

Tộc Marine

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Kháng ma pháp của tất cả tướng phe bạn tăng 35%.
(4) Kháng ma pháp của tất cả tướng phe bạn tăng 70%.

Tộc Egersis

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 4.
(4): Khiến giáp của tất cả tướng phe địch giảm 6.

Tộc Glacier

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Tốc độ đánh tộc Glacier phe bạn tăng 35%.
(4): Tốc độ đánh tộc Glacier tăng 70%, tốc độ đánh của tướng khác thuộc phe bạn tăng 35%.
(6): Tốc độ đánh của tất cả tướng phe bạn tăng 70%.

Danh sách tướng:

Tộc Divinity

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Tất cả tướng Tộc Divinity và tướng chưa kích hoạt hiệu quả Tộc phe bạn sẽ được giảm 50% thời gian chờ kỹ năng.
(4): Tất cả tướng Tộc Divinity và tướng chưa kích hoạt hiệu quả Tộc phe bạn sẽ được giảm 75% thời gian chờ kỹ năng.

Danh sách tướng:

Tộc Dwarf

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(1): Khoảng cách tấn công bản thân tăng 2 ô, ưu tiên tấn công địch có lượng sinh lực ít nhất trong phạm vi.

Danh sách tướng:

Tộc Spirits

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Khi tướng tộc Spirits phe bạn bị tấn công cận chiến có 30% xác suất khiến kẻ tấn công hóa đá 4 giây.
(4): Phe bạn bị tấn công cận chiến có 50% xác suất khiến kẻ tấn công hóa đá 4 giây.

Danh sách tướng:

Tộc Kira

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2): Bất kỳ tướng cận chiến phe bạn chết, tất cả tướng Kira phe bạn sinh lực tối đa tăng 25%, tấn công tăng 25%, có thể cộng dồn 8 lần.

Danh sách tướng:

Tộc Dragon

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(3): Khi bắt đầu chiến đấu, năng lượng ban đầu của 3 tướng tộc Dragon phe bạn là 100. (Khi số lượng vượt quá 3, Dragon ở vị trí bên trái sẽ nhận được hiệu quả khi có mặt trên bàn cờ)
(6): Khi bắt đầu chiến đấu, năng lượng ban đầu của 6 tướng phe bạn là 100. (Khi số lượng vượt quá 6, tướng ở vị trí bên trái sẽ nhận được hiệu quả khi có mặt trên bàn cờ)

Danh sách tướng:

Tộc Insectoid

Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

2): Khi trên bàn cờ có các tướng trùng tên không thuộc tộc Insectoid, nếu một trong các tướng này bị chết, dựa vào giá bán cao nhất của tướng trùng tên còn sống để triệu hồi ngẫu nhiên 1 tướng Tộc Insectoid tương ứng.

Danh sách tướng:

Hệ Mage

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(3) Kháng ma pháp của tất cả các tướng địch giảm 35%.

(6) Kháng ma pháp của tất cả các tướng địch giảm 90%.

(9) Kháng ma pháp của tất cả các tướng địch giảm 150%.

Danh sách tướng:

Hệ Warrior

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Tất cả các tướng hệ Warrior phe bạn tăng 5 giáp.

(6) Tất cả các tướng hệ Warrior phe bạn tăng 12 giáp.

(9) Tất cả các tướng hệ Warrior phe bạn tăng 20 giáp.

Danh sách tướng:

Hệ Druid

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Cần ít hơn 1 tướng hệ Druid khi nâng cấp 1 sao lên 2 sao.

(4) Cần ít hơn 1 tướng hệ Druid cùng sao khi nâng cấp.

Danh sách tướng:

Hệ Knight

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Tất cả các tướng hệ Knight phe bạn mỗi giây có 25% xác suất nhận khiên giảm sát thương duy trì 2 giây, khiên giảm sát thương tăng 75% kháng ma pháp và 30 giáp.

(4) Tất cả các tướng hệ Knight phe bạn mỗi giây có 45% xác suất nhận khiên giảm sát thương duy trì 2 giây, khiên giảm sát thương tăng 75% kháng ma pháp và 30 giáp.

(6) Tất cả các tướng hệ Knight phe bạn mỗi giây có 65% xác suất nhận khiên giảm sát thương duy trì 2 giây, khiên giảm sát thương tăng 75% kháng ma pháp và 30 giáp.

Danh sách tướng:

Hệ Shaman

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Khi bắt đầu chiến đấu bắt ngẫu nhiên 1 tướng địch thành chim cánh cụt, duy trì ngẫu nhiêu liên tục 6 giây.

Danh sách tướng:

Hệ Hunter

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(3) Tất cả tướng hệ Hunter tăng 35 tấn công và có 35% xát suất không thể né tránh.

(6) Tất cả tướng hệ Hunter tăng 80 tấn công và có 65% xát suất không thể né tránh.

Danh sách tướng:

Hệ Assassin

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(3) Tất cả các hệ Assassin của phe bạn khi tấn công có 15% xác xuất gây ra x3 lần sát thương, và 40% xác xuất gây ra sát thương trong lần tấn công thường đầu tiên của mỗi hiệp.

(6) Tất cả các hệ Assassin của phe bạn khi tấn công có 30% xác xuất gây ra x3,5 lần sát thương, và 70% xác xuất gây ra sát thương trong lần tấn công thường đầu tiên của mỗi hiệp.

Danh sách tướng:

Hệ Mech

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 15.

(4) Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 40.

(6) Tất cả hệ Mech phe bạn có sinh lực hồi mỗi giây tăng 75.

Danh sách tướng:

Hệ Witcher

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(1) Khi phe địch sở hữu tướng Demon, số lượng tướng Demon sẽ tăng thêm 1.

(2) Khi phe địch sở hữu tướng Demon, số lượng tướng Demon sẽ tăng thêm 1. Tất cả các tướng Demon phe bạn là cùng loại.

Danh sách tướng:

Hệ Warlock

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Tấn công và sát thương kỹ năng của tất cả các phe bạn kèm theo 10% hút máu.

(4) Tấn công và sát thương kỹ năng của tất cả các phe bạn kèm theo 30% hút máu.

(6) ấn công và sát thương kỹ năng của tất cả các phe bạn kèm theo 60% hút máu.

Danh sách tướng:

Hệ Priest

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(1) Sát thương kỳ thủ phe ta chịu giảm 20%

(2) Khi kỳ thủ nhận hơn 2 sát thương, dựng khiên chống đỡ 20% sát thương cho kỳ thủ; Khi kỳ thủ nhận hơn 8 sát thương, hồi phục ngẫu nhiên 1- 5 sinh lực.

Danh sách tướng:

Hệ Wizard

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

(2) Hỗ trợ kích hoạt thêm 1 tướng cho tộc, hệ từ 4 tướng trở lên.

Danh sách tướng:

Hệ None

Đưa tướng này ra trận với số lượng chỉ địch kích hoạt hiệu quả kết hợp.

Hiệu quả kích hoạt

NA

Danh sách tướng:

Hỏi/đáp tướng Auto Chess Mobile

Tướng nào có phẩm chất Truyền Thuyết trong Auto Chess Mobile

Trong Auto Chess Mobile tướng có phẩm chất Truyền Thuyết là: SACRED LANCER & ROGUE GUARD, BERSERKER, DOOM ARBITER,…

Tướng leo rank tốt trong Auto Chess Mobile

Các tướng trong đội hình: Dragon – Mage, Feathered Hunter, Glacier Knights, God Mage, Hunter Warrior sẽ giúp bạn leo rank nhanh.

Previous article

Auto Chess VNG là game gì?

Next article

The Source Auto Chess Mobile VNG : Build Đội Hình & Lên Đồ
[X]